image1 image2 image3

REGULAMIN KONKURSU „RATUJ NATURĘ, ZBIERAJ MAKULATURĘ” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KIELCACH 
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma IRMA Maciej Daszkiewicz. 2. Akcja prowadzona jest we współpracy z Urzędem Miasta Kielce pod Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 3. Konkurs adresowany jest do uczniów i rodziców kieleckich szkół podstawowych, polega on na zbiórce jak największej ilości makulatury, wyłącznie odpadów takich jak: gazety, ulotki, książki, tektura opakowaniowa. 4. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska.
 §2 Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu: Od 24.09.2018 r. - 30.04.2019 r. 2. Placówki, które chcą wziąć udział w konkursie zobowiązane są dostarczyć: Zgłoszenie -  w terminie do 17 września 2018 r. (decyduje data wpływu) – załącznik nr 1 Wytypowanie najlepszej klasy z placówki - w terminie do 6 maja 2019 r. - załącznik nr 2 Załączniki do niniejszego Regulaminu należy przesyłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na poniższy adres:
IRMA Maciej Daszkiewicz Al. Solidarności 15A 25-323 Kielce e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel: 793 939 595
3. Firma IRMA Maciej Daszkiewicz może na bieżąco odbierać makulaturę ze szkół, termin odbioru musi zostać zgłoszony co najmniej 3 dni wcześniej, minimalna ilość makulatury to 400 kg. Osoba do kontaktu: p. Ewelina Majchrak tel: 793 939 595 4. Placówki, które chcą we własnym zakresie przewieźć odpady, powinny je dostarczyć do magazynu firmy Irma Maciej Daszkiewicz przy ul. Długiej 26 w Kielcach w godzinach od 7:00 do 17:00. 5. Szkoły, które biorą udział w konkursie są zobowiązane do: - poinformowania wszystkich uczniów o trwającej zbiórce makulatury, - wskazania opiekunów (koordynatorów) konkursu, którzy odpowiedzialni będą za przeprowadzenie konkursu w placówce oraz kontakt z Organizatorem, - opiekunowie (koordynatorzy) konkursu w danej placówce odpowiadają za prowadzenie ewidencji zbiórki makulatury, organizacji załadunku makulatury, - prowadzenia ewidencji ilości zebranej makulatury w podziale na klasy, która ma na celu
„ IRMA”  Maciej Daszkiewicz Al. Solidarności 15 A , 25-323 Kielce www.grupairma.pl
wskazanie klasy, która zebrała największą ilość makulatury, w przeliczeniu na 1 ucznia.
Liczebność uczniów w klasach jest różna, co może wpłynąć na wynik końcowy. W związku z tym opiekunowie (koordynatorzy) konkursu w danej szkole powinni prowadzić ewidencję zebranej makulatury w podziale na klasy według następującego wzoru:
                           ilość makulatury zebrana w danej klasie                                   ilość uczniów z danej klasy biorących udział w konkursie
6. Organizator zobowiązuje się do: - prowadzenia ewidencji międzyszkolnej konkursu, - organizacji odbioru zebranej makulatury z placówki oświatowej,
 §3 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Organizator przewiduje dla najlepszych szkół nagrody w formie pieniężnej (sfinansowanie wycieczki dla najlepszej klasy ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie) oraz rzeczowej. 2. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze placówki oświatowe, które w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły zebrały największą ilość (waga) makulatury. Do przeliczeń będą pobrane dane z formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) 3. Organizator ogłosi wyniki konkursu  w terminie – do 2 tygodni od zakończenia konkursu. Organizator indywidualnie będzie kontaktował się z każdą szkołą w celu podania wyników konkursu.
 §4 Postanowienia końcowe
1. Każda szkoła biorąca udział w konkursie poprzez zgłoszenie do konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 2. Sytuacje nie przewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
„ IRMA”  Maciej Daszkiewicz Al. Solidarności 15 A , 25-323 Kielce www.grupairma.pl
Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1 – ZGŁOSZENIE Załącznik nr 2 – WYTYPOWANIE NAJLEPSZEJ KLASY Z PLACÓWKI
 
…..................................................................                                                                            ZAŁĄCZNIK NR 1         ( pieczęć placówki oświatowej )                                                                        DO REGULAMINU KONKURSU
                                                                              ZGŁOSZENIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR …............  W KIELCACH
IM.   …....................................................................................................................................................................
UL.  ….....................................................................................................................................................................                                                             ( nazwa i adres placówki oświatowej )
Zgłaszamy swój udział w konkursie międzyszkolnym -„ Ratuj naturę, zbieraj makulaturę”
Stan uczniów na 1 września 2018 r.  …..........................
Opiekunem (koordynatorem) konkursu z ramienia naszej placówki jest :
…........................................................................................ - nr tel kontaktowego …...........................                          ( imię i nazwisko Opiekuna) …....................................................................................... - nr tel kontaktowego …............................                              ( imię i nazwisko Opiekuna) …......................................................................................... - nr tel kontaktowego...............................                              ( imię i nazwisko Opiekuna)
                                                                                                                 …......................................................
„ IRMA”  Maciej Daszkiewicz Al. Solidarności 15 A , 25-323 Kielce www.grupairma.pl
                                                                                                                      (podpis Dyrektora Placówki)
….........................................................                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 2        ( pieczęć placówki oświatowej )                                                                            DO REGULAMINU KONKURSU
WYTYPOWANIE NAJLEPSZEJ KLASY Z PLACÓWKI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR …............  W KIELCACH
IM.   …....................................................................................................................................................................
UL.  ….....................................................................................................................................................................                                                             ( nazwa i adres placówki oświatowej )
                               W konkursie „ Ratuj naturę, zbieraj makulaturę” Z naszej szkoły wytypowaliśmy klasę, która zebrała największą ilość makulatury, w przeliczeniu na
1 ucznia ( prosimy o podanie ilości oddanej makulatury oraz liczby uczniów w klasie):
Klasa Imię i nazwisko wychowawcy
Ilość zebranej makulatury ( kg)
Ilość uczniów w klasie
 
                                                                                                                  …......................................................                                                                                                                      (podpis Dyrektora Placówki)